Условия за ползване

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думите „Дружеството” или „Екипът” означават „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД а „уебсайта” или „сайта” – www.webins.bg.

Кои сме ние

WEBINS е запазена търговска марка, собственост на „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД. Дружеството е регистрирано в гр. София, бул. „Драган Цанков” №36, ЕИК 121412257. Начина за връзка с нас е посочен в менюто „Контакти” на този сайт.

„Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД е вписан в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, съгласно Удостоверение № 288-ЗБ/31.03.2011 г., което може да проверите на адреса на електронния регистър на КФН. Комисията за финансов надзор е държавният орган, упражняващ надзор върху дейността на застрахователните брокери, с адрес гр. София, ул. „Будапеща” №16.

Предлагани застраховки онлайн

Чрез този уебсайт към настоящия момент „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД предлага сключването на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, „Помощ при пътуване”, „Домашно имущество”, „Злополука” и други, в избрано от потребителя застрахователно дружество.

Цената на предлаганите застраховки онлайн варира в зависимост от избраното застрахователно дружество и за всеки отделен случай. Точната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и съпътствуващите я документи, можете да разберете в Менюто за онлайн застраховане, след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката.

Информацията на сайта се актуализира от „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената чрез Менюто за онлайн застраховане цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

Поръчаните чрез уебсайта застраховки и вноски се заплащат в брой на куриера, който Ви доставя полицата, през уеб-портала за електронни разплащания www.ePay.bg или онлайн с банкова карта.

Поредна вноска може да бъде платена и във всеки офис на „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ СЪГЛАСНО ЧЛ.325 от КЗ

Информацията по чл. 325 от Кодекса за застраховане е достъпна на уебсайта на „Инстрейд Застрахователен брокер“ ЕООД – www.instrade.bg

Сертификат за сигурност

Достъпът до webins.bg се осъществява с цифров сертификат, като се спазват всички индустриални стандарти за криптография и сигурност.
Цялата информация, която обменяте с WEBINS е криптирана и се осъществява по SSL протокол.

Гаранционен фонд

Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №2, ет.4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72. Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони.

Данък върху застрахователните премии

Съгласно Закона за данък върху застрахователните премии към застрахователната премия се начислява и събира данък от 2 (два) процента.

Права и задължения на потребителите

Чрез използването на сайта за онлайн застраховане WEBINS.BG, Вие сключвате Договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Договорът се счита сключен от датата на подаване на поръчка от Вас за доставка на застраховка чрез този уебсайт. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Дружеството да Ви достави полицата след заплащане на цената от Ваша страна.

Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация и извършване на дейност в България. Поръчвайки застраховка онлайн, Вие потвърждавате че сте местно лице и че ще уведомите „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД незабавно, ако престанете да бъдете такова.

С подаването на поръчка за доставка на застраховка през този уебсайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения с „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.

При желание за отказ на поръчката, преди нейното получаване е необходимо потребителят да уведоми „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД на телефон 0700 20 111 или на имейл office[@]webins.bg. Застрахователното дружество има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия от платената от Вас сума при сключване на застраховката. Разходите по доставката на полицата платени от Вас не подлежат на възстановяване, а Вие дължите на Дружеството разликата до пълния размер на куриерската услуга за доставянето й, в размера посочен в подменюто за потвърждаване на поръчката. „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД няма да претендира неустойка за упражняване на правото да се откажете от сключения с Дружеството договор.

След изтичане на 14 дневен срок, в случай че искате да се откажете от сключения чрез „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД застрахователен договор, трябва да се обърнете директно към застрахователното дружество, което е издало полицата ви.

Правни изключения и ограничения

„Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на Дружеството, информацията на уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите в интернет. „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД не носи отговорност за допуснати технически грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта.

„Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД не предоставя никакъв правен, счетоводен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Дружеството, или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.

Това изчерпателно ограничаване на отговорността на „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.

Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Екипът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

Дружеството има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване.

„Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД не гарантира, че този уебсайт и неговото съдържание е свободно от вируси или друго нещо с разрушаващи свойства, въпреки полаганата от екипа на Дружеството грижа.

Ако се съмнявате в достоверността на информацията в този уебсайт, най-добре би било за Вас да потърсите потвърждение като се свържете директно с Дружеството.

Защита на личните данни

„Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни № 0024604, издадено от Комисията за защита на личните данни. За повече информация относно правилата и процедурите свързани с мерките за защита на лични данни, моля вижте нашето Уведомление за поверителност до клиенти.“

Приложимо право

Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД чрез използването на този уебсайт се подчинява на българското право.

Други условия

Условията за ползване се предоставят само на български език и могат да бъдат запазени на магнитен носител или да бъдат разпечатани от Вас по избор.

Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България и на Европейския съюз. Използваните на Страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички имена на посочени на уебсайта продукти са търговски марки или други обекти на право на интелектуална собственост, принадлежащи на лицата, посочени на уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени.

Разглеждане на жалби

Ние, „Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД, сме ангажирани в предоставянето на възможно най-добрата услуга. Затова искаме нашите клиенти да ни уведомяват, когато нещо не е на ред, тъй като вярваме, че разглеждането на жалбите Ви е начин за подобряване качеството на предлаганата от нас услуга.

Нашата цел е да разгледаме Вашата жалба бързо и ефикасно. Поради тази причина ние искаме да Ви улесним в подаването на жалба и след като проучим внимателно случая, да Ви уведомим за резултата.

Как да подадете жалба

Подаването на жалба не е приятно само по себе си, поради това бихме искали максимално да Ви улесним. Всички жалби от качеството или срока на предоставяне на нашата услуга можете да направите:

По поща на адрес:
гр. София 1057, бул. Драган Цанков” №36,
„Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД
на вниманието на Лиляна Николова
По телефон: 029717777
По e-mail: liliana[@]instrade.bg

Задължително посочвайте е-mail адрес за обратна връзка в жалбата си.
Който и начин на подаване да изберете, жалбата Ви ще бъде разгледана своевременно от наш компетентен служител.

В какъв срок ще получите отговор

Ние ще Ви отговорим в срок от 5 работни дни като потвърдим получаването на жалбата Ви в случай, че се нуждаем от повече време за разрешаването й или ще дадем пълен отговор на жалбата Ви.

В случай че получите само потвърждение за получаването на жалбата Ви, ние ще се постараем в 14 дневен срок да Ви дадем пълен отговор. Ако поради сложността на жалбата Ви и този срок е недостатъчен, ще Ви информираме за статуса й до изтичане на 4 седмици от подаването й при нас.

Ако не сте доволни от начина, по който се разглежда жалбата Ви от наш служител, можете да се обърнете към управителя на дружеството.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН