Tag Archives: резултати

Застрахователният пазар с ръст от 7,7 %

Застрахователният пазар в България е отчел ръст от 7,7 % за 2013 година, сочат предварителните данни на Комисията за финансов надзор. Ръст има и в техническия и финансовия резултат на българските застрахователни компании.

Към края на миналата година брутният премиен приход за 2013 година е 1,723 млрд. лв. Това е ръст от 7,7 % спрямо предходната година.

Основна част от продажбите са извършени от дружествата за общо застраховане – 1,425 млрд. лв, като ръстът в сектора е 6,5 %. За сравнение, година по-рано по този показател е бил отчетен спад от 1,9 %. Най-голям дял за поредна година имат автомобилните застраховки – 69,6 %, следвани от имуществените с 18,4 %. Значителен ръст има при застраховка „Заболяване“, където приходите са за 36,7 млн. лв, в сравнение с 344 000 през 2012 година. Причината за това обаче е прелицензирането на здравноосигурителните дружества като застрахователи.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2013 г., възлиза на 298 млн. лв., с което се отчита ръст от 14,0% на годишна база, при ръст от 6,9%, изчислен в края на 2012 г. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,8 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 5,8 % в структурата на портфейла на животозастрахователите в края на 2013 г.

Изплатените претенции по общо застраховане са в размер на 727 544 хил. лв. като се отчита увеличение от 6,1% на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 117 268 хил. лв., с което се отчита увеличение от 10,8% на годишна база.

Сумата на активите в общото застраховане нараства с 5,6% на годишна база и достига 2 090 658 хил. лв., докато в животозастраховането нараства с 6,2 % на годишна база и достига 1 191 272 хил. лв. Собственият капитал на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, достига 647 417 хил. лв., а на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане – 338 523 хил. лв.

Ръст има и при техническите и финансовите резултати. В края на 2013 г. дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 65 077 хил. лв. при 37 672 хил. лв. към края на 2012 г. Финансовият резултат към 31.12.2013 г. възлиза на 81 682 хил. лв. при 55 040 хил. лв. към края на 2012 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на 2013 г. е 20 537 хил. лв. при 9 664 хил. лв. към края на 2012 г., а финансовият резултат е 11 230 хил. лв. при 28 328 хил. лв. към края 2012 г.