Tag Archives: обща гражданска отговорност

Задължават брокерите да отчитат плащания по ГО в същия ден

Застрахователните посредници, получили плащания по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, са длъжни да ги отчитат в същия ден. Това гласи новата наредба 16 на Комисията за финансов надзор, обнародвана в Държавен вестник на 31 октомври.

Застрахователен посредник, който е получил плащане на премия или на разсрочена вноска по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз, е длъжен да я отчете в същия ден, както и да преведе получените средства в полза на застрахователя в срок до пет работни дни след получаване на плащането, гласи чл. 44 от наредбата.

Лицата, които са извършили нарушение на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват при условията и по реда на част седма от Кодекса за застраховането. Предвидените в Кодекса наказания за физически лица са между 500 и 3000 лв, а за юридически лица – от 1000 до 20 000 лв. При повторно нарушение глобите са в двоен размер.

Пълния текст на наредбата може да прочетете на http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=89089

20 % отстъпка за Каско от HDI

HDIHDI застраховане стартира есенна промоция за автомобилни застраховки с 20 % отстъпка за застраховка Каско и възможност за 7 % отстъпка за Гражданска отговорност. Промоцията е валидна от 7 октомври до 7 ноември.

Отстъпка от 20% по застраховка „Каско на МПС“ се прилага, когато клиентът има сключена Гражданска отговорност и Злополука на местата или Автоасистанс в чужбина за същия автомобил. Отстъпка от 7 % за застраховка Гражданска отговорност се прилага при наличие на валидна застраховка „Каско на МПС“ за същото МПС и Злополука на местата в МПС“ (може да се сключи комбинирано с ГОА)  или „Каско на МПС“ с Автоасистанс за чужбина.

Всички премии могат да се разсрочват, като минималната премия за Каско на МПС е 150 лв.

За пълни подробности и сключване на застраховка, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.

Обща ГО за обекти в търговски центрове от Групама

groupama

Групама застраховане представи новия си продукт  – Обща гражданска отговорност на юридически лица за обекти в търговски центрове, като част от стратегията си за обогатяване на портфолиото.

Застраховката покрива нанесени от застрахования вреди на трети лица, включително материални и нематериални щети. Покритието важи както за застрахованото юридическо лице, така и за негови служители, в случай, че събитието е настъпило по време на изпълнение на техни задължения. Покриват се и събития на територията на целия свят, възникнали по време на краткотраен престой на застрахованите лица в чужбина.

За повече информация и сключване на застраховката, свържете се с офисите на Инстрейд Застрахователен брокер.