Новини

Задължават брокерите да отчитат плащания по ГО в същия ден

Застрахователните посредници, получили плащания по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, са длъжни да ги отчитат в същия ден. Това гласи новата наредба 16 на Комисията за финансов надзор, обнародвана в Държавен вестник на 31 октомври.

Застрахователен посредник, който е получил плащане на премия или на разсрочена вноска по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз, е длъжен да я отчете в същия ден, както и да преведе получените средства в полза на застрахователя в срок до пет работни дни след получаване на плащането, гласи чл. 44 от наредбата.

Лицата, които са извършили нарушение на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват при условията и по реда на част седма от Кодекса за застраховането. Предвидените в Кодекса наказания за физически лица са между 500 и 3000 лв, а за юридически лица – от 1000 до 20 000 лв. При повторно нарушение глобите са в двоен размер.

Пълния текст на наредбата може да прочетете на http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=89089

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН